ระบบควบคุม Access Control

ระบบควบคุม Access Control เป็นระบบงานที่ได้รับความนิยมอย่าง

มาก ปัจจุบันจะเห็นได้ตามสำนักงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน

ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ โดยระบบควบคุมนี้จะมีความซับซ้อน บน

ความไม่ซับซ้อน กล่าวคือ สามารถทำงานแบบง่ายๆ ตั้งแต่ระบบลงเวลา

ระบบผ่านเข้าออกประตูแบบธรรมดา สำหรับอาคารสำนักงาน เพื่อ

ควบคุมการผ่านเข้าออกเฉพาะบุคคลได้ จนไปถึงแบบซับซ้อน อย่าง

ระบบควบคุมลิฟต์ที่เป็นการผ่านได้เฉพาะชั้นที่มีห้องของตัวเองเท่านั้น

ด้วยหลักการดังกล่าวจึงเรียกได้ว่าระบบ ควบคุมทางเข้าออก หรือ

Access Control ของเรานั้น ครอบคลุมที่สุด คือรองรับทุกการทำงานไม่

ว่าจะเป็น ระบบทั่วไป หรือ ระบบเฉพาะทางอย่าง ระบบควบคุมลิฟต์

เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เราก็มีจำหน่าย

ระบบควบคุม Access Control
ระบบควบคุม Access Control เป็นระบบงาน
ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ปัจจุบันจะเห็นได้ตาม
สำนักงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน
ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ โดยระบบควบคุมนี้
จะมีความซับซ้อน บนความไม่ซับซ้อน กล่าวคือ
สามารถทำงานแบบง่ายๆ ตั้งแต่ระบบลงเวลา
ระบบผ่านเข้าออกประตูแบบธรรมดา
สำหรับอาคารสำนักงาน เพื่อควบคุมการผ่าน
เข้าออกเฉพาะบุคคลได้ จนไปถึงแบบซับซ้อน
อย่างระบบควบคุมลิฟต์ที่เป็นการผ่านได้
เฉพาะชั้นที่มีห้องของตัวเองเท่านั้น
ด้วยหลักการดังกล่าวจึงเรียกได้ว่าระบบ
ควบคุมทางเข้าออก หรือ
Access Control ของเรานั้น ครอบคลุมที่สุด
คือรองรับทุกการทำงานไม่
ว่าจะเป็น ระบบทั่วไป หรือ ระบบเฉพาะทางอย่าง
ระบบควบคุมลิฟต์เพื่อรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว เราก็มีจำหน่าย