ติดตั้ง ซ่อม แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ หรือ ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic

Barrier gate system) ปัจจุบันมีการใช้รถยนต์เป็นจำนวนมาก แต่พื้นที่สำหรับ

จอดรถ หรือที่จอดรถส่วนบุคคลกลับมีจำกัด ไม่ว่าจะเป็นห้าง, อาคาร หรือ

บริษัทต่างๆ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้พื้นที่ดัง

กล่าวเพื่อจอดรถ ทำให้เกิดปัญหาพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอสำหรับเจ้าของพื้นที่

ดังนั้น ระบบแขนกั้นรถยนต์, ไม้กั้นรถยนต์ หรือไม้กระดก (Car Park Barrier,

Barrier gate, Traffic Barrier) จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่

จอดรถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเลือกระบบแขนกั้นรถยนต์

(Barrier Gate) ที่ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการเปิด-ปิด หรือเลือกเครื่อง

ควบคุมการเข้าออก (Access control) มาต่อร่วมกับไม้กันรถยนต์

(Barrier Gate) เป็นระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic Barrier)

ติดตั้ง ซ่อม แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ หรือ
ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic
Barrier gate system) ปัจจุบันมีการใช้รถยนต์
เป็นจำนวนมาก แต่พื้นที่สำหรับ
จอดรถ หรือที่จอดรถส่วนบุคคลกลับมีจำกัด
ไม่ว่าจะเป็นห้าง, อาคาร หรือ
บริษัทต่างๆ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องเข้ามาใช้พื้นที่ดัง
กล่าวเพื่อจอดรถ ทำให้เกิดปัญหาพื้นที่จอดรถ
ไม่เพียงพอสำหรับเจ้าของพื้นที่
ดังนั้น ระบบแขนกั้นรถยนต์, ไม้กั้นรถยนต์
หรือไม้กระดก (Car Park Barrier,
Barrier gate, Traffic Barrier) จึงเป็น
ตัวเลือกที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่
จอดรถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเลือก
ระบบแขนกั้นรถยนต์ (Barrier Gate)
ที่ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการเปิด-ปิด
หรือเลือกเครื่องควบคุมการเข้าออก
(Access control) มาต่อร่วมกับไม้กันรถยนต์
(Barrier Gate) เป็นระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ
(Automatic Barrier)